Legalna Kultura w pytaniach i odpowiedziach

KAMPANIA SPOŁECZNA I PROJEKTY

/ LK w pytaniach i odpowiedziach

Legalna Kultura w pytaniach i odpowiedziach

CO ROBIMY?

• Stale i konsekwentnie promujemy kulturę z legalnych źródeł – w kinach, radiu, telewizji, prasie, internecie i przestrzeni publicznej

• Od lat prowadzimy największy i stale aktualizowany portal w internecie, który umożliwia korzystanie z kultury z legalnych źródeł: www.legalnakultura.pl

• Tworzymy – wciąż rozszerzaną i uzupełnianą – Bazę Legalnych Źródeł, dostępną na naszej stornie internetowej www.legalnakultura.pl

• Edukujemy – w szkołach i wyższych uczelniach w całej Polsce oraz w ramach Strefy Edukacji na naszym portalu
- w zakresie tego, czym są legalne źródła, gdzie ich szukać i jak z nich korzystać
- w zakresie prawa autorskiego, ochrony własności intelektualnej i pokrewnych dziedzin
- w zakresie kultury filmowej
- w zakresie edukacji medialnej
- w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa w internecie
- prowadzimy warsztaty – współpracujemy ze szkołami, wyższymi uczelniami, bibliotekami, domami kultury, ośrodkami doskonalenia nauczycieli i kuratoriami
- współpracujemy z prawnikami (konsultacje i interaktywne porady prawne, wykłady na konferencjach, porady prawne na wydarzeniach kulturalnych, warsztaty Legalnej Kultury)

• Uczestniczymy w międzynarodowym procesie ujednolicania rynku cyfrowego w UE, współpracując z European Union Intellectual Property Office (EUIPO) i World Intellectual Property Organization (WIPO)
- realizujemy projekty edukacyjne z zakresu promocji legalnych źródeł, ochrony własności intelektualnej i pokrewnych dziedzin
- uczestniczymy w wymianie wiedzy i doświadczeń, obejmującej zmiany w prawie UE, zasadę terytorializmu, udostępnianie licencji etc. (konferencje, seminaria, wykłady)
- projekty kulturalno-edukacyjne Legalnej Kultury są prezentowane na międzynarodowych spotkaniach

• Realizujemy cykliczne projekty kulturalne i edukacyjne w przestrzeni publicznej i wirtualnej: Kultura Na Widoku, Otwarte Drzwi Do Kultury, kino objazdowe etc.

• Tworzymy różnorodne – jednorazowe i cykliczne – wydarzenia kulturalne i naukowe (pokazy filmowe, konferencje, seminaria etc.)

• Bierzemy udział w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w Polsce, upowszechniając legalne źródła kultury i świadome w niej uczestnictwo (np. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, Off Festival)
- obecność w mediach związanych z festiwalami, przeglądami etc.
- transmisje na żywo ze spotkań z twórcami
- prezentacje spotów W czerni kina

• Współpracujemy od lat z wieloma uznanymi artystami, promujemy też dokonania młodych twórców

• Współpracujemy stale ze specjalistami i ekspertami z różnych dziedzin – prawnikami, dydaktykami, naukowcami, dziennikarzami etc.

• Współpracujemy z licznymi instytucjami kultury, samorządami, placówkami edukacyjnymi etc. (między innymi z MKiDN, PISF, NInA, NCK)

• Organizujemy konkursy dla początkujących twórców i odbiorców kultury z atrakcyjnymi nagrodami – umożliwiając często zwycięzcom realizację ich artystycznych pomysłów

• Prowadzimy liczne projekty badawcze
- zarówno te dotyczące zmian w postawach i zachowaniach użytkowników kultury w zakresie korzystania z legalnych źródeł kultury, jak i analizy nowych zjawisk w kulturze (np. badanie twórców User-Generated Content)
- w ramach tej działalności poddajemy również ewaluacji projekty Legalnej Kultury, by stale dążyć do ulepszania naszych propozycji i dostosowywania ich do zmieniających się potrzeb odbiorców kultury
- realizujemy też badania dla instytucji, z którymi współpracujemy
- na stronie www.legalnakultura.pl publikujemy raporty badawcze

• Publikujemy różnorodne materiały promujące legalne źródła i poruszające zagadnienia związane z odbiorem kultury w cyfrowej rzeczywistości
- publikacje elektroniczne
- publikacje drukowane
- publikacje w prasie i czasopismach naukowych

• Pracujemy nad uniwersalną, wielowymiarową wyszukiwarką, pozwalającą na maksymalne wykorzystanie legalnych zasobów kultury dostępnych w internecie

• Prowadzimy działalność o charakterze interaktywnym
- jesteśmy w stałym kontakcie z użytkownikami kultury
- odpowiadamy na ich pytania
- rozwiązujemy problemy
- kierujemy specjalne propozycje do określonych grup odbiorców
- udostępniamy materiały
- internauci mogą wraz z nami współtworzyć kulturę z legalnych źródeł, promować je i udostępniać (na przykład dodając linki do naszej bazy).

• Kierujemy nasze projekty do bardzo zróżnicowanej publiczności
- nie pomijamy grup odbiorców często wyłączonych z mainstreamowego obiegu kultury
- akcentujemy wagę jednorazowych i cyklicznych akcji przygotowywanych z myślą o mieszkańcach małych miejscowości z ograniczonym dostępem do kultury, a także dla seniorów, dzieci, uczniów i nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy, urzędników, architektów, fotografików i innych grup zawodowych

• Staramy się być aktywnym i odpowiedzialnym partnerem w debacie publicznej na temat legalnych źródeł kultury, mieć wpływ na opinie, postawy oraz zachowania twórców i odbiorców kultury. Nie boimy się konfrontacji z naszymi oponentami

• Wszystkie nasze działania mają charakter pozytywny
- promujemy
- udostępniamy
- wyjaśniamy
- uczymy
- przypominamy o podstawowych wartościach
- dajemy przykład
- łączymy


DLACZEGO TO ROBIMY?

Żyjemy w cywilizacji różnorodności. Oznacza to ogromną wolność, ale także odpowiedzialność i czujność wobec rozmaitych pokus i zagrożeń. Naszą intencją jest, by w tej różnorodności nie zatracić wartości podstawowych, idei fundamentalnych dla kultury, takich jak: bycie fair wobec innych, możliwość wyboru i prawo do poszanowania tego, co jest naszym wkładem w kulturowy rozwój.
Fundacja Legalna Kultura istnieje, by przypominać te proste na pozór rzeczy każdego dnia. By promować świadome uczestnictwo w kulturze, uczciwe i lojalne zachowania oraz wdzięczne postawy wobec artystów. Nasza misja oparta jest na pozytywnym przekazie – pokazujemy, jak korzystając ze wszystkiego, co oferuje nam najnowsza technologia, pozostać człowiekiem etycznym, świadomym tego, że żyje wśród innych ludzi, także w internecie.

Budujemy dziś cyfrową kulturę, tak jak przez wieki budowaliśmy materialną. I ponownie musimy wypracować zasady, na których się ona opiera – reguły, które pozwolą zaspokajać nasze potrzeby, a zarazem nie łamać praw innych członków wirtualnej wspólnoty i nie godzić w ich uczucia.
Zależy nam na uświadomieniu odbiorcom kultury związku między dwiema postaciami kultury – cyfrową i materialną. Internet nie jest całkowicie odrębnym światem – wiele praw i niepisanych reguł, jakie stosujemy, gdy mamy do czynienia z fizycznym dziełem, pozostaje ważnych, kiedy wkraczamy w sferę twórczości zamieszczanej w sieci.
Dążymy do rozwiązania jednego z najistotniejszych problemów współczesnej kultury – jak z niej korzystać, zachowując wolność własną i nie ograniczając cudzej? Nadchodzi czas, by podjąć działania zdecydowane, które mają charakter kompleksowy. Współczesne pokolenia wychowują się w internecie, wzrastają w kulturze cyfrowej. Dlatego potrzebujemy długofalowej strategii i holistycznej edukacji, by już u najmłodszych obywateli kształtować poczucie odpowiedzialności za nasze wspólne dobro – kulturę w sieci.

W JAKIM CELU TO ROBIMY?

Fundacja Legalna Kultura stawia sobie ambitne i zróżnicowane cele:

• Promocja korzystania z legalnych źródeł kultury

• Tworzenie bazy legalnych źródeł na stronie www.legalnakultura.pl


• Edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej z uwzględnieniem etyki jako źródła pochodzenia tych praw i wszelkich wyborów

• Umożliwienie odbiorcom kultury znalezienia odpowiedzi na pytania dotyczące praw autorskich, ochrony własności intelektualnej i ochrony wizerunku – w teorii i w praktyce

• Edukacja medialna, w ramach której realizowane są przede wszystkim projekty skierowane do młodszych pokoleń, nauczycieli i seniorów

• Propagowanie ochrony własności intelektualnej i postulowanie stosowania prawa wobec tych, którzy zarabiają na nielegalnym rozpowszechnianiu dóbr kultury

• Uzmysławianie odbiorcom kultury faktu, że w internecie – podobnie jak w przestrzeni fizycznej – obowiązują normy moralne i prawne, dotyczące również sztuki i artystów, oraz że z przestrzegania tych zasad nie zwalnia źle pojmowana anonimowość

• Budowanie świadomości i odpowiedzialności użytkowników internetu, korzystających z kultury w postaci cyfrowej

• Trwała zmiana postaw i zachowań internautów wobec kultury w cyfrowej rzeczywistości

• Akcentowanie potrzeby stałych, wszechstronnych i systemowych działań w zakresie uświadamiania odbiorcom kultury znaczenia i wagi korzystania z jej legalnych zasobów w internecie

• Budowanie i konsolidowanie środowiska złożonego z przedstawicieli różnych instytucji kultury i przemysłów kreatywnych, które będzie rozwijało i promowało świadome uczestnictwo w kulturze

• Popularyzowanie cyfryzacji zasobów publicznych

• Propagowanie crowdfundingu jako nowoczesnej metody finansowania przedsięwzięć kulturalnych

• Wspieranie i promowanie młodych twórców, rozpoczynających zawodową drogę na rynku kultury cyfrowej

• Kierowanie projektów edukacyjnych i kulturalnych do reprezentantów środowisk, które mają ograniczony dostęp do kultury (na przykład do mieszkańców niewielkich miejscowości, oddalonych od centrów kulturalnych)

• Upowszechnianie zachowań etycznych w biznesie – przeciwdziałanie umieszczaniu przez reklamodawców materiałów na stronach internetowych udostępniających kulturę z nielegalnych źródeł

• Budowanie uniwersalnej cyfrowej wyszukiwarki legalnych źródeł kultury

• Tworzenie mody na kulturę z legalnych źródeł


DLA KOGO TO ROBIMY?

Legalna Kultura jest dla wszystkich.

Naszą kampanię kierujemy do ludzi, którym zależy na kulturze. Wzmacniamy ich przekonanie, że postępując uczciwie wobec twórców dokonują słusznego wyboru. Pokazujemy im, że nie są samotną wyspą. Udowadniamy, że wielu myśli i działa tak, jak oni – w zgodzie z zasadami.
Naszą kampanię kierujemy do ludzi, którym (jeszcze) nie zależy na kulturze. Mamy zamiar to zmienić. Chcemy uświadomić im, że popełniają błąd, za który płacimy wszyscy – twórcy i odbiorcy – ponieważ nieuczciwe działania zubożają kulturę. Przekonujemy ich, że nigdy nie jest za późno, by zrezygnować ze złych przyzwyczajeń. I coraz częściej nam się to udaje.

Są jednak grupy odbiorców, na których zależy nam w szczególny sposób.
Dlatego nasza kampania jest skierowana do lokalnych społeczności, rodzin, uczniów i ich nauczycieli – bo praktyki kulturowe kształtowane są w procesie edukacji, a przedstawiciele młodszych pokoleń w przyszłości zdecydują o tym, jak wyglądać będzie odbiór kultury w cyfrowej rzeczywistości.
Dlatego nasza kampania jest skierowana także do osób, które z różnych przyczyn mają ograniczony dostęp do kultury – uświadamiając im istnienie legalnych zasobów w Internecie i ucząc korzystania z nich, pomagamy przełamywać bariery przestrzenne i symboliczne.
Dlatego nasza kampania jest skierowana do wszystkich pokoleń – zależy nam na tym, by ten temat łączył ludzi ponad wszelkimi podziałami, również wiekowymi.
Każdy jest dla nas ważny, każdy jest potrzebny.

Z KIM TO ROBIMY?

Od początku są z nami twórcy, przedstawiciele instytucji kultury oraz eksperci reprezentujący różne dziedziny wiedzy. Wsparcie wielu z nich towarzyszy nam od lat. Z każdym rokiem, z każdym nowym projektem w kampanii społecznej Legalna Kultura pojawiają się kolejni partnerzy, przyjaciele i sympatycy. Współpracujemy zarówno z osobami i ośrodkami decydującymi o kształcie kultury w naszym kraju, jak i z początkującymi twórcami, którzy stawiają pierwsze kroki na swojej artystycznej drodze – każdy jest dla nas ważny, każdy jest potrzebny. I to grono stale rośnie.

Partnerami strategicznymi projektu Legalna Kultura są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Projekty realizujemy także we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Kampanię wspierają Instytucje i Partnerzy Medialni zapewniając pomoc merytoryczną, rzeczową i promocyjną. Informacje o Partnerach projektu są dostępne na naszej stronie internetowej www.legalnakultura.pl

Ideę Legalnej Kultury popiera kilkuset twórców – http://legalnakultura.pl/pl/sa-z-nami/popieraja-nas

Aktualnie w kampanii aktywnie uczestniczy ponad 70 twórców, m.in.: Magdalena Boczarska, Sonia Bohosiewicz, Agnieszka Grochowska, Janusz Gajos, Tomasz Kot, Małgorzata Kożuchowska, Agata Kulesza, L.U.C. – Łukasz Rostkowski, Lech Majewski, Maja Ostaszewska, Dawid Podsiadło, Robert Więckiewicz, Jerzy Stuhr, Mariusz Szczygieł.

Ambasadorami Legalnej Kultury są: Anna Dereszowska, Piotr Metz, Dorota Miśkiewicz, Danuta Stenka, Jacek Wasilewski, Zbigniew Wodecki i Aga Zaryan.

W ten sposób tworzymy wspólnotę twórców i odbiorców kultury.


DLACZEGO JESTEŚMY DUMNI Z TEGO, CO ROBIMY?

Bo zmieniamy świadomość odbiorców kultury w Polsce. Coraz częściej wiedzą, gdzie i jak sięgać po legalne zasoby, a piractwo uważają za kulturowy obciach

• Bo realnie wpływamy na zachowania odbiorców kultury, edukując i dając przykład. Legalna Kultura służy wyrabianiu nawyku korzystania z legalnych źródeł w sieci

• Bo tworząc portal Legalnej Kultury i prowadząc warsztaty przyczyniamy się do tego, by internet był bezpiecznym miejscem dla wszystkich


• Bo zbudowaliśmy jeden z najważniejszych i najbardziej popularnych portali o tej tematyce. Stronę www.legalnakultura.pl odwiedziło już blisko 7.000.000 internautów

• Bo stworzyliśmy największą w Polsce Bazę Legalnych Źródeł

• Bo przeprowadziliśmy wiele ogólnopolskich projektów kulturalno-edukacyjnych z zakresu edukacji filmowej, medialnej, prawa autorskiego etc. Projekty te mają przeważnie charakter trwały – w kolejnych latach realizujemy nowe edycje, za każdym razem ulepszając nasze propozycje – Kultura Na Widoku www.kulturanawidoku.pl, Otwarte Drzwi Do Kultury www.otwartedrzwidokultury.pl

• Bo wspieramy początkujących artystów, dając młodym ludziom szansę na dzielenie się twórczością z odbiorcami kultury

• Bo zorganizowaliśmy setki warsztatów, pokazów,etc., by uświadomić odbiorcom kultury znaczenie korzystania z jej legalnych zasobów

• Bo nasze spoty W czerni kina usłyszało prawie 18 milionów odbiorców kultury

• Bo przeprowadziliśmy ważne badania naukowe nowych obszarów kultury. Niektóre nasze analizy mają charakter unikatowy – to jedyne takie badania w całej Europie (np. badanie twórców User-Generated Content)

• Bo zmieniamy styl życia polskich internautów – wprowadziliśmy "modę na legal"; świadczą o tym wyniki naszych badań i poparcie, jakim cieszy się idea Legalnej Kultury

• Bo zapoczątkowaliśmy i współtworzymy w Polsce dialog w sferze publicznej o legalności w kulturze – do uczestnictwa w nim zapraszamy i angażujemy najważniejsze instytucje i ludzi kultury oraz media w naszym kraju

• Bo przekonaliśmy ważne instytucje kultury i edukacji, media oraz przedstawicieli samorządu w Polsce, że warto korzystać z legalnych zasobów i warto wspierać ideę Legalnej Kultury – dając dobry przykład innym

• Bo mamy swój wkład w międzynarodowy proces budowania jednolitego rynku cyfrowego oraz współtworzenia przyjaznego prawa, które obywatelom Europy ułatwi korzystanie z legalnych zasobów kultury – nasz głos jest słyszalny w Brukseli, Wiedniu, Genewie, Rzymie, Alicante, Stambule

• Bo promujemy polskie projekty kulturalne i edukacyjne także za granicą, uczestnicząc w wymianie intelektualnej z przedstawicielami innych państw UE (konferencje, seminaria, wykłady, prezentacje etc.)

• Bo skupiliśmy wokół Legalnej Kultury społeczność twórców i odbiorców związanych z naszą ideą i propagujących ją – jest nas wielu i ta grupa wciąż rośnie, budując wspólnotę

• Bo stworzyliśmy sieć edukacji w zakresie mediów i prawa autorskiego, w ramach której stale współpracujemy z wieloma szkołami, wyższymi uczelniami, bibliotekami i innymi placówkami edukacyjnymi (warsztaty, scenariusze lekcji, porady prawne)

• Bo zbudowaliśmy kreatywny, dynamiczny i zaangażowany zespół Legalnej Kultury oraz stworzyliśmy grono stałych współpracowników i ekspertów, którzy działają na rzecz promowania i udostępniania dóbr kultury z legalnych źródeł (prawników, nauczycieli, bibliotekarzy, samorządowców, naukowców, dziennikarzy, wolontariuszy etc.)

• Bo wykreowaliśmy dobrą markę. Markę Legalna KulturaDo góry!