PRZEWODNIK PO PRAWIE AUTORSKIM

Przewodnik po prawie autorskim został przygotowany z myślą o wszystkich odbiorcach kultury. Składa się z przejrzystych pojęć. Przechodząc z rozdziału do rozdziału, można nie zasypiając z nudów, zapoznać się ze wszystkimi hasłami, które pozwalają oswoić się z terminologią prawniczą. Aby usprawnić poruszanie się, przewodnik został wyposażony w szereg specjalnych odnośników: pomocne powiązania, przykłady oraz pytania użytkowników, które pomagają zrozumieć mechanizmy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także odnośniki do określonego przepisu prawa.


1. Własność intelektualna

Jest to wytwór pracy twórczej człowieka, który ze względu na swoją unikatowości i dużą doniosłość ekonomiczną/gospodarczą/rozwojową zasługuje na ochronę(...)

4. Twórca

Twórca to osoba, która stworzyła dzieło. Domniemywa się, że jest to osoba, której nazwisko jest widoczne na egzemplarzu utworu...

7. Przeniesienie praw autorskich

Oświadczenie woli stron zawarte w formie umowy cywilno-prawnej, określającej zasady i warunki przeniesienia praw autorskich do utworu (umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych).

20.
10. Dozwolony użytek

Dozwolony użytek prywatny - prawo do nieodpłatnego korzystania - bez zezwolenia twórcy - z już rozpowszechnionego utworu w zakresie...

2. Prawa autorskie

Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

5. Ochrona praw autorskich

Osoba – twórca lub uprawniony – której autorskie prawa (osobiste lub majątkowe) zostały zagrożone, bądź naruszone działaniem osób trzecich...

8. Licencja

Licencja – oświadczenie woli stron zawarte w formie umowy cywilnoprawnej określającej zasady i warunki korzystania z utworu z zakresu prawa autorskiego (umowa na korzystanie z utworu)...

21.
11. Domena publiczna

Utwory, do których wygasły majątkowe prawa autorskie albo do których prawa te nie powstały. Z twórczości umieszczonej w domenie publicznej można korzystać bez ograniczeń, z...

3. Utwór

Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

6. Prawa twórcy i odbiorcy

Po stronie twórcy prawo decydowania o korzystaniu z utworu, po stronie odbiorcy dozwolony użytek, upoważniający w sytuacjach...

9. Pola eksploatacji

Sposób korzystania z utworu, np. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną...

22.
12. Plagiat

Plagiat – polega na bezprawnym przypisaniu sobie autorstwa całości lub części cudzego utworu bądź celowym wprowadzeniu w błąd co do autorstwa utworu.


Do góry!