Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „UoZZ”), organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenie zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów, wydawców opublikowanych utworów słownych lub organizacje radiowe lub telewizyjne, których podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz tych  uprawnionych. Status OZZ przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po wykazaniu potrzeby działalności w  danym obszarze.

Zbiorowe zarządzanie to w uproszczeniu udzielanie przez te organizacje zezwolenia np. W formie umowy licencyjnej, na wykorzystanie utworów przez podmioty takie jak telewizja, radio, agencje marketingowe itd. Licencja udzielana jest za odpowiednią opłatą,  która za pośrednictwem danego OZZ, jest następnie przekazywana reprezentowanym twórcom (tzw. tantiemy).


Do pozostałych uprawnień OZZ należy także  monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników – tutaj niech za przykład posłużą kontrole ZAiKS-u – w klubach muzycznych, bądź przedsiębiorstwach usługowych, wykorzystujących np. muzykę, która leci w tle, ale także dochodzenie ochrony praw autorskich. W przypadku, gdy prawa twórcy zrzeszonego w danym OZZ zostaną naruszone, to właśnie właściwe stowarzyszenie będzie dochodziło w jego imieniu odpowiednich roszczeń.


W Polsce, działa obecnie 10 organizacji zbiorowego zarządzania w tym 7 zajmujących się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi oraz 3 organizacje uprawnione do zarządzania tylko prawami pokrewnymi.


PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

COPYRIGHT POLSKA - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców

Stowarzyszenie COPYRIGHT POLSKA działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Kultury, decyzją z dnia 10 marca 2003 r. Jako unikatowa na rynku wydawniczym organizacja, skupia w swoich szeregach zarówno wydawców książki, jak i wydawców prasy, a także twórców indywidualnych. Ponadto zajmuje stanowisko we wszystkich istotnych dla członków aspektach dotyczących własności intelektualnej i rynków, na których prowadzą swoją działalność.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

KOPIPOL - Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych

KOPIPOL to organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi upoważniona do poboru opłaty od producentów i importerów kserokopiarek, skanerów i innych podobnych urządzeń reprograficznych oraz związanych z nimi czystych nośników, oraz poboru opłat od posiadaczy urządzeń reprograficznych, którzy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie zwielokrotniania utworów dla własnego użytku osobistego osób trzecich (np. tzw. punkty ksero).

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

REPROPOL - Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców

Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL jest  organizacją założoną przez wydawców prasy i działającą na ich rzecz. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 maja 2009 r. stowarzyszenie uzyskało zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy. 

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

SAWP - Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych

Stowarzyszenie SAWP było pierwszą w Polsce organizacją zbiorowego zarządzania, która powstała z inicjatywy Artystów Wykonawców. Pierwsze oficjalne zebranie Komitetu Założycielskiego odbyło się w dniu 23 listopada 1993 r. w Warszawie. Wtedy postanowiono o założeniu stowarzyszenia, które pierwotnie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Polskich Artystów Wykonawców Muzyki Rozrywkowej SAWP.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

SFP-ZAPA - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich

Fundamentalnym elementem aktywności SFP-ZAPA jest identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi. 29 maja 1995 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich otrzymało decyzją Ministra Kultury i Sztuki zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. Na tej podstawie SFP utworzyło w ramach swoich struktur komórkę o nazwie Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, której zadaniem jest działanie zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

STOART - Związek Artystów Wykonawców

Zakres działania STOART obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz pobór, podział i wypłatę wynagrodzeń dla artystów wykonawców

> WIĘCEJ

strona
1/2
2

Do góry!