Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „UoZZ”), organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenie zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów, wydawców opublikowanych utworów słownych lub organizacje radiowe lub telewizyjne, których podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz tych  uprawnionych. Status OZZ przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po wykazaniu potrzeby działalności w  danym obszarze.

Zbiorowe zarządzanie to w uproszczeniu udzielanie przez te organizacje zezwolenia np. W formie umowy licencyjnej, na wykorzystanie utworów przez podmioty takie jak telewizja, radio, agencje marketingowe itd. Licencja udzielana jest za odpowiednią opłatą,  która za pośrednictwem danego OZZ, jest następnie przekazywana reprezentowanym twórcom (tzw. tantiemy).


Do pozostałych uprawnień OZZ należy także  monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników – tutaj niech za przykład posłużą kontrole ZAiKS-u – w klubach muzycznych, bądź przedsiębiorstwach usługowych, wykorzystujących np. muzykę, która leci w tle, ale także dochodzenie ochrony praw autorskich. W przypadku, gdy prawa twórcy zrzeszonego w danym OZZ zostaną naruszone, to właśnie właściwe stowarzyszenie będzie dochodziło w jego imieniu odpowiednich roszczeń.


W Polsce, działa obecnie 10 organizacji zbiorowego zarządzania w tym 7 zajmujących się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi oraz 3 organizacje uprawnione do zarządzania tylko prawami pokrewnymi.


STOART - Związek Artystów Wykonawców

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

STOART - Związek Artystów Wykonawców

25.09.22

Zakres działania STOART obejmuje zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych praw do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych oraz pobór, podział i wypłatę wynagrodzeń dla artystów wykonawców na takich polach eksploatacji jak:

a)       utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy artystycznych wykonań;

b)      wprowadzanie do obrotu, najem oraz użyczenie;

c)      publiczne odtwarzanie artystycznego wykonania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.


Wynagrodzenia na rzecz artystów inkasowane są na podstawie umów zawieranych z użytkownikami korzystającymi z artystycznych wykonań m.in. w działalności nadawczej (radio, TV, multipleksy cyfrowe) oraz odtwarzających je publicznie w dyskotekach, klubach, galeriach handlowych, restauracjach, pubach czy hotelach.


Artyści, zrzeszeni w STOART, wpisywani są także do międzynarodowej bazy danych IPD (International Database), w związku z uczestnictwem STOART’u w systemie międzynarodowej ochrony zaowocował podpisaniem umów o wzajemnej reprezentacji z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi co skutkuje lepszą ochroną naszych artystycznych wykonań w tych krajach.


STOART -  jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi. 

Więcej: https://stoart.org.pl/


Kontakt: ul. Nowy Świat 64 00-357 Warszawa tel. (+48 22) 55 69 200, email: stoart@stoart.org.pl


Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!