Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „UoZZ”), organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenie zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów, wydawców opublikowanych utworów słownych lub organizacje radiowe lub telewizyjne, których podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz tych  uprawnionych. Status OZZ przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po wykazaniu potrzeby działalności w  danym obszarze.

Zbiorowe zarządzanie to w uproszczeniu udzielanie przez te organizacje zezwolenia np. W formie umowy licencyjnej, na wykorzystanie utworów przez podmioty takie jak telewizja, radio, agencje marketingowe itd. Licencja udzielana jest za odpowiednią opłatą,  która za pośrednictwem danego OZZ, jest następnie przekazywana reprezentowanym twórcom (tzw. tantiemy).


Do pozostałych uprawnień OZZ należy także  monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników – tutaj niech za przykład posłużą kontrole ZAiKS-u – w klubach muzycznych, bądź przedsiębiorstwach usługowych, wykorzystujących np. muzykę, która leci w tle, ale także dochodzenie ochrony praw autorskich. W przypadku, gdy prawa twórcy zrzeszonego w danym OZZ zostaną naruszone, to właśnie właściwe stowarzyszenie będzie dochodziło w jego imieniu odpowiednich roszczeń.


W Polsce, działa obecnie 10 organizacji zbiorowego zarządzania w tym 7 zajmujących się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi oraz 3 organizacje uprawnione do zarządzania tylko prawami pokrewnymi.


SFP-ZAPA - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

SFP-ZAPA - Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych przy Stowarzyszeniu Filmowców Polskich

24.09.22

Fundamentalnym elementem aktywności SFP-ZAPA jest identyfikacja dzieł audiowizualnych, pozwalająca na szybkie wypłaty należnych autorom i producentom tantiem, a także wspieranie walki z piractwem w obrocie utworami filmowymi. 29 maja 1995 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich otrzymało decyzją Ministra Kultury i Sztuki zezwolenie na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów audiowizualnych. Na tej podstawie SFP utworzyło w ramach swoich struktur komórkę o nazwie Związek Autorów i Producentów Audiowizualnych, której zadaniem jest działanie zgodnie z wyżej wymienionym zezwoleniem.

Stowarzyszenie uzyskało również zezwolenie na zarządzanie prawami pokrewnymi przysługującymi producentom utworów audiowizualnych. SFP należy także do głównych organizatorów Festiwalu Filmowego w Gdyni, wchodzi w skład Komitetu Organizacyjnego imprezy, jest fundatorem producenta wydarzenia – Pomorskiej Fundacji Filmowej. Podczas festiwalu od lat 70. odbywa się kluczowe dla środowiska – coroczne Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich, na którym omawiane są najbardziej istotne problemy twórców. SFP jest współorganizatorem Krakowskiego Festiwalu Filmowego, najstarszego w Polsce.


SFP-ZAPA - jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi.

Więcej: https://www.zapa.org.pl/


Kontakt: ul. Pańska 85. 00-834 Warszawa, tel.: (+ 48) 22 512 41 00, (+ 48) 22 556 54 40 / 50, (+ 48) 22 845 51 32 e-mail: biuro@sfp.org.pl
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!