Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „UoZZ”), organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenie zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów, wydawców opublikowanych utworów słownych lub organizacje radiowe lub telewizyjne, których podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz tych  uprawnionych. Status OZZ przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po wykazaniu potrzeby działalności w  danym obszarze.

Zbiorowe zarządzanie to w uproszczeniu udzielanie przez te organizacje zezwolenia np. W formie umowy licencyjnej, na wykorzystanie utworów przez podmioty takie jak telewizja, radio, agencje marketingowe itd. Licencja udzielana jest za odpowiednią opłatą,  która za pośrednictwem danego OZZ, jest następnie przekazywana reprezentowanym twórcom (tzw. tantiemy).


Do pozostałych uprawnień OZZ należy także  monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników – tutaj niech za przykład posłużą kontrole ZAiKS-u – w klubach muzycznych, bądź przedsiębiorstwach usługowych, wykorzystujących np. muzykę, która leci w tle, ale także dochodzenie ochrony praw autorskich. W przypadku, gdy prawa twórcy zrzeszonego w danym OZZ zostaną naruszone, to właśnie właściwe stowarzyszenie będzie dochodziło w jego imieniu odpowiednich roszczeń.


W Polsce, działa obecnie 10 organizacji zbiorowego zarządzania w tym 7 zajmujących się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi oraz 3 organizacje uprawnione do zarządzania tylko prawami pokrewnymi.


PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

STL - Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL) powstało z inicjatywy twórców w 1968 roku w Lublinie. Zrzesza ponad dwa tysiące różnych twórców ze wszystkich regionów kraju. STL zajmuje się reprezentacją oraz zbiorowym zarządzaniem i ochroną powierzonych praw autorskich lub praw pokrewnych. Ponadto w sposób twórczy kultywuje tradycje kultury ludowej, opiekuje się twórcami ludowymi, organizuje m.in. targi, kiermasze, przeglądy, warsztaty twórcze, konkursy, odczyty, wystawy, seminaria naukowe. Od 1986 wydaje kwartalnik „Twórczość Ludowa".

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

ZAiKS - Stowarzyszenie Autorów

ZAIKS to powstałe w 1918 r. Stowarzyszenie Autorów; organizacja autorska, działająca na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy o stowarzyszeniach. Statut Stowarzyszenia jako podstawową formę działania wymienia zrzeszanie autorów w celu reprezentowania ich interesów związanych z ochroną praw autorskich. ZAiKS jest organizacją zbiorowego zarządzania autorskimi prawami majątkowymi. Oznacza to, że obok swoich zadań jako organizacja autorska, Stowarzyszenie wykonuje na rzecz uprawnionych twórców wiele czynności określanych razem jako zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi. 

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

ZASP - Związek Artystów Scen Polskich

Związek Artystów Scen Polskich to organizacja powołana 21 grudnia 1918, podczas ogólnopolskiego Kongresu Konstytucyjnego w Teatrze Rozmaitości w Warszawie. Pierwszym prezesem został Józef Śliwicki, a statut związku podpisali między innymi: Stefan Jaracz, Juliusz Osterwa i Aleksander Zelwerowicz. ZASP jest członkiem prestiżowej International Federation of Actors – skupiającej związki zawodowe aktorów z całego świata. Doprowadził również do powstania pierwszej nowoczesnej szkoły teatralnej w Polsce – Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej.

> WIĘCEJ

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

ZPAV - Związek Producentów Audio-Video

ZPAV powstał w 1991 roku z inicjatywy kilkunastu osób z branży muzycznej, przede wszystkim w celu reprezentowania interesów legalnych producentów w obliczu piractwa fonograficznego, które na początku lat 90-tych sięgało 95%. Dziś w Związku zrzeszonych jest niemal 100 osób fizycznych (przedstawicieli branży fonograficznej) oraz ok.40 firm fonograficznych, które pod względem wartości sprzedanych nagrań dźwiękowych obejmują łącznie ok. 80% polskiego rynku muzycznego. ZPAV jest polską Grupą Krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1400 firm w 76 krajach).

> WIĘCEJ

1
strona
2/2

Do góry!