Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (dalej „UoZZ”), organizacje zbiorowego zarządzania to stowarzyszenie zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów, wydawców opublikowanych utworów słownych lub organizacje radiowe lub telewizyjne, których podstawowym celem statutowym jest zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi na rzecz tych  uprawnionych. Status OZZ przyznawany jest przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – po wykazaniu potrzeby działalności w  danym obszarze.

Zbiorowe zarządzanie to w uproszczeniu udzielanie przez te organizacje zezwolenia np. W formie umowy licencyjnej, na wykorzystanie utworów przez podmioty takie jak telewizja, radio, agencje marketingowe itd. Licencja udzielana jest za odpowiednią opłatą,  która za pośrednictwem danego OZZ, jest następnie przekazywana reprezentowanym twórcom (tzw. tantiemy).


Do pozostałych uprawnień OZZ należy także  monitorowanie korzystania z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych przez użytkowników – tutaj niech za przykład posłużą kontrole ZAiKS-u – w klubach muzycznych, bądź przedsiębiorstwach usługowych, wykorzystujących np. muzykę, która leci w tle, ale także dochodzenie ochrony praw autorskich. W przypadku, gdy prawa twórcy zrzeszonego w danym OZZ zostaną naruszone, to właśnie właściwe stowarzyszenie będzie dochodziło w jego imieniu odpowiednich roszczeń.


W Polsce, działa obecnie 10 organizacji zbiorowego zarządzania w tym 7 zajmujących się prawem autorskim oraz prawami pokrewnymi oraz 3 organizacje uprawnione do zarządzania tylko prawami pokrewnymi.


COPYRIGHT POLSKA - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

COPYRIGHT POLSKA - Stowarzyszenie Autorów i Wydawców

25.09.22

Stowarzyszenie COPYRIGHT POLSKA działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministra Kultury, decyzją z dnia 10 marca 2003 r. Jako unikatowa na rynku wydawniczym organizacja, skupia w swoich szeregach zarówno wydawców książki, jak i wydawców prasy, a także twórców indywidualnych. Ponadto zajmuje stanowisko we wszystkich istotnych dla członków aspektach dotyczących własności intelektualnej i rynków, na których prowadzą swoją działalność.

Stowarzyszenie realizując podstawowy cel swojej działalności jakim jest ochrona autorskich praw majątkowych przysługujących wydawcom, prowadzi i projektuje działania mające na celu ochronę tej właśnie sfery prawnej. Działania ochronne prowadzone są w przypadkach naruszeń praw na polach eksploatacji i w odniesieniu do utworów, które mogą być i są objęte zbiorowym zarządzaniem sprawowanym przez naszą organizację. Działalność COPYRIGHT POLSKA w zakresie ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom polega na:

a)      monitorowaniu naruszeń;

b)      występowaniu z powództwami o ochronę praw autorskich majątkowych wydawców;

c)      występowaniu w postępowaniach karnych o przestępstwa przewidziane w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Warunkiem sprawowania ochrony przez COPYRIGHT POLSKA jest podpisanie umowy o powierzenie praw autorskich w zbiorowy zarząd.


COPYRIGHT POLSKA jest organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.


Więcej: https://www.copyrightpolska.pl/


Kontakt: ul. Krupnicza 12/6 31-123 Kraków, tel. 12 429-39-29, e-mail: biuro@copyrightpolska.pl


Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!