Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Tarapaty na DVD

REGULAMIN

/ Regulaminy konkursów

Tarapaty na DVD

06.03.18

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „Tarapaty na DVD" zwanego dalej „Konkursem”, jest Legalna Kultura, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 10131/12/479, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych), w pełni opłaconym, posiadająca NIP: 5213620456 posiadająca REGON: 145863237, zwana dalej „Organizatorem”.

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 63 ze zm.).

1.3. Konkurs prowadzony będzie w dniu 6.03.2018 do godziny 23:59.

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs skierowany jest do zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które korzystają z portalu www.legalnakultura.pl. Udział w konkursie nie może być powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, osoby, które spełniają wymogi określone w punkcie 2.1. powyżej, powinny wejść na stronę www.legalnakultura.pl, w zakładkę Konkursy i przesłać odpowiedź na zadane pytanie.

2.3. Powołane przez Organizatora Jury nagrodzi autorów 3 najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Organizator rozstrzygnie Konkurs w terminie dwóch (2) dni od dnia jego zakończenia.

2.4. Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator skontaktuje się mailowo z nadawcami e-maili, którzy przesłali odpowiedzi w nagrodzonej kolejności i poprosi ich o przesłanie e-mailem zwrotnym danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu.

2.5. Uczestnik ma obowiązek podania w e-mailu danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany po uzyskaniu informacji o wygranej w Konkursie, a przed wydaniem nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji.

2.6. W przypadku gdy uczestnik, z którym w trybie art. 2.5. powyżej, skontaktował się Organizator, nie prześle e-maila z danymi osobowymi w terminie 48 godzin od momentu otrzymania stosownej prośby od Organizatora, nagroda, którą by otrzymał, przepada, a w jego miejsce wchodzi uczestnik, który jako następny przesłał odpowiedź w konkursie.

2.7. Nagrodami w konkursie są trzy egzemplarze filmu "Tarapaty" na DVD.

2.8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.

2.9. Organizator informuje, że wartość nagród uzyskanych w niniejszym Konkursie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

2.10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.

2.11. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III. REKLAMACJE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres Organizatora konkurs@legalnakultura.pl, w postaci wiadomości zatytułowanej „ Konkurs – reklamacja”, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania nagrody albo od dnia, którym nagroda miała być wydana. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości uczestnika.

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

3.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu na stronie internetowej www.legalnakultura.pl. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

4.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

4.3. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!