Konkurs: wygraj zaproszenie na film „Matthias i Maxime”

REGULAMIN

/ Regulaminy konkursów

Konkurs: wygraj zaproszenie na film „Matthias i Maxime”

20.02.20

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1. Organizatorem konkursu Wygraj zaproszenie na film „Matthias i Maxime”

zwanego dalej "Konkursem", jest Legalna Kultura, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa, zarejestrowana w . Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000400728, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 zł (dwa tysiące złotych), w pełni opłaconym, posiadająca NIP: 521–362–04-56 posiadająca REGON: 145863237, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 63 ze zm.).

1.3. Konkurs prowadzony będzie w dniu 20-21.02. 2020 do godziny 23:59.

1.4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Konkurs skierowany jest do zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które korzystają z portalu www.legalnakultura.pl. Udział w konkursie nie może być powiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

2.2. Aby wziąć udział w Konkursie, osoby, które spełniają wymogi określone w punkcie 2.1. powyżej, powinny wejść na stronę www.legalnakultura.pl, w zakładkę Konkursy i przesłać odpowiedź na zadane pytanie.

2.3. Powołane przez Organizatora Jury nagrodzi autorów pięciu (5) najlepszych odpowiedzi na pytanie konkursowe. Organizator rozstrzygnie Konkurs w terminie jeden (1) dzień roboczy od dnia jego zakończenia.

2.4. Po rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator skontaktuje się mailowo z nadawcami e-maili, którzy przesłali odpowiedzi w nagrodzonej kolejności i poprosi ich o przesłanie e-mailem zwrotnym danych w postaci: imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu.

2.5. Uczestnik ma obowiązek podania w e-mailu danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany po uzyskaniu informacji o wygranej w Konkursie, a przed wydaniem nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych, lub niedokonanie przez Uczestnika ich stosownej aktualizacji.

2.6. W przypadku gdy uczestnik, z którym w trybie art. 2.5. powyżej, skontaktował się Organizator, nie prześle e-maila z danymi osobowymi w terminie 48 godzin od momentu otrzymania stosownej prośby od Organizatora, nagroda, którą by otrzymał, przepada, a w jego miejsce wchodzi uczestnik, który jako następny przesłał odpowiedź w konkursie.

2.7. Nagrodą w konkursie jest pięć (5)  podwójnych zaproszeń na film „Matthias i Maxime” do wykorzystania w kinie Muranów w Warszawie od 22 lutego do 12 marca 2020.


2.8. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami prawa podatkowego.


2.9. Organizator informuje, że wartość nagród uzyskanych w niniejszym Konkursie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dn. 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

2.10. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub na nagrody innego rodzaju.

2.11. Uczestnicy nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.

III. REKLAMACJE

3.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane e-mailem na adres Organizatora konkurs@legalnakultura.pl, w postaci wiadomości zatytułowanej "Konkurs - reklamacja", nie później niż w terminie 7 dni od dnia wydania nagrody albo od dnia, którym nagroda miała być wydana. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data otrzymania przez Organizatora wiadomości uczestnika.

3.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie uczestnikom Konkursu.

3.3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika, adres do korespondencji, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

3.4. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.

3.5. W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany w reklamacji w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Legalna Kultura, adres: ul. Marszałkowska 84/92 lok. 121, 00-514 Warszawa.

4.2. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Pani Kinga Jakubowska (e-mail: daneosobowe@legalnakultura.pl).

4.3 Dane osobowe będą przetwarzane w  następujących celach: przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, wysyłki nagród, zakończenia konkursu.

4.4. Podstawą prawną do przetwarzania danych jest zgoda osoby na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A RODO 2016/679 z dnia 27-04-2016 r.

4.5. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych państw.

4.6. Czas przetwarzania danych upływa wraz z wygaśnięciem ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

4.7. Uczestnik ma prawo do wycofania zgody stanowiącej podstawę przetwarzania danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: daneosobowe@legalnakultura.pl.

4.8. Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.9. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wyżej opisanych celów.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


5.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Konkursu na stronie internetowej www.legalnakultura.pl. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaSpodobał Ci się nasz artykuł? Podziel się nim ze znajomymi 👍


Do góry!