LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej udostępnia: publikacje wydawnictwa uczelnianego, czasopisma, biuletyny oraz prace doktorskie i habilitacyjne. Istotnym założeniem jest archiwizacja najczęściej wykorzystywanych zbiorów, do których dostęp w wypożyczalni jest utrudniony ze względu na ilość dostępnych egzemplarzy lub ich stan fizyczny.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Politechniki Śląskiej

Biblioteka Politechniki Śląskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Śląskiej jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Głównej oraz wydawnictwa Politechniki Śląskiej. Zasadniczym celem jest stworzenie dostępu do zasobów dydaktycznych i naukowych Uczelni, rozpowszechnienie dokumentów związanych z Politechniką Śląską oraz archiwizacja bibliofilskich zbiorów Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem historii nauki i techniki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Centralna Biblioteka Judaistyczna

Centralna Biblioteka Judaistyczna

Centralna Biblioteka Judaistyczna prezentuje w Internecie zbiory Żydowskiego Instytutu Historycznego w postaci cyfrowej. Misją CBJ jest udostępnienie wszystkich zbiorów ŻIH, a także, poprzez osadzenie ich w kontekście historycznym, zbudowanie narzędzia pracy dla historyków, genealogów oraz osób zainteresowanych kulturą i historią Żydów w Polsce. Zbiory CBJ obejmują Archiwum Ringelbluma wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zbiory prezentowane w Centralnej Bibliotece Judaistycznej zostały opracowane przez zespół naukowy Instytutu oraz pracownię digitalizacji. 

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Cyfrowa Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu (dawniej Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego), to pierwsza kościelna biblioteka, należąca do Federacji FIDES, która dzięki dofinansowaniu MKiDN posiada własną pracownię digitalizacyjną i bibliotekę cyfrową.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny

Cyfrowa Biblioteka Historii Medycyny

Jeden z największych w Polsce księgozbiorów dawnej książki medycznej, czasopism lekarskich i starodruków medycznych. Niewątpliwie na szczególną uwagę zasługuje bogaty zbiór XIX-wiecznych polskich czasopism lekarskich, stanowiący najbogatszy zbiór czasopism lekarskich XIX wieku spośród wszystkich bibliotek poznańskich.

Kategorie: archiwalia, książki, czasopisma.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Cyfrowa Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie

Liczące ponad 500 pozycji zbiory cyfrowe zawierają przede wszystkim kolekcję wydawnictw drugiego obiegu z lat 70 - 90 XX wieku. Zbiór obejmuje, czasopisma, gazetki, broszury i serwisy informacyjne. Prezentowane wydawnictwa to pisma solidarnościowych regionalnych ośrodków krajowych, związków zawodowych, komisji zakładowych, organizacji młodzieżowych i studenckich. Do przeglądania publikacji potrzebna jest wtyczka DjVu.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Ziemia Sieradzka

Cyfrowa Ziemia Sieradzka

Cyfrowa Ziemia Sieradzka jest projektem realizowanym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Sieradzu. Celem projektu jest ułatwienie użytkownikom Internetu dostępności do cennych publikacji regionalnych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) są bazą adresowaną zarówno do wydawców i redaktorów naukowych, jak i przede wszystkim do czytelników. Znajdują się w niej czasopisma z różnych dyscyplin naukowych. Podstawowym kryterium umieszczenia czasopisma w bazie jest jego naukowy charakter. Pozostałe kryteria są uwidocznione w strukturze strony czasopisma. Warunkiem przyjęcia do CNS czasopisma jest jego periodyczny charakter (np. rocznik, półrocznik czy kwartalnik).

Celem bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS) jest uprzystępnienie czytelnikom najnowszych wyników badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych. Dostęp do abstraktów oraz stron przykładowych stron jest wolny. Baza umożliwia również zapoznanie się z całym tekstem (trwają testy technicznie tej funkcjonalności).

Twórcy bazy Czasopisma Naukowe w Sieci (CSN) wyrażają nadzieję, że przyczyni się ona nie tylko do zwiększenia tempa wymiany informacji naukowych, ale wpłynie także na ożywienie dyskusji, a w rezultacie na podjęcie nowych tematów badawczych.

ŁĄCZONE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

Biblioteka Cyfrowa Politechniki Lubelskiej jest projektem elektronicznej archiwizacji i publikacji materiałów bibliotecznych, realizowanym przez Bibliotekę Politechniki Lubelskiej. Podstawowym celem działalności biblioteki cyfrowej jest stworzenie dostępu przez internet do zasobów edukacyjnych i naukowych Politechniki Lubelskiej oraz rozpowszechnianie dokumentów związanych z historią uczelni, a także historią nauki i techniki.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

British Library

British Library

Narodowa Biblioteka Wielkiej Brytanii to jedna z największych tego typu instytucji na świecie. Jej początki sięgają roku 1753 roku i kolekcji sir Hansa Sloane'a, w której skład wchodziły średniowieczne anglosaskie i łacińskie rękopisy. Dziś w zbiorach British Library znajduje się ponad 25 milionów woluminów. Dzięki współpracy z Microsoft sukcesywnie trwa ich digitalizacja.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Cyfrowa

Chełmska Biblioteka Publiczna jako największe centrum zbiorów czasopiśmienniczych na wschodzie woj. lubelskiego, promujące historię regionu, posiada w swoich zasobach unikatowe egzemplarze czasopism, książek i zbiorów specjalnych odzwierciedlających wielokulturowość Chełma. Ze względu na zagrożenie zniszczeniem z powodu wielokrotnego ich użytkowania, utworzona została przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Chełmska Biblioteka Cyfrowa. Dzięki zastosowaniu nowej technologii, zbiory książnicy dostępne są nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami. Cyfrowa baza danych zawiera rekordy wprowadzone według obowiązujących formatów i standardów, połączone z plikami będącymi wynikiem digitalizacji poszczególnych zasobów bibliotecznych. Digitalizacji poddane zostały regionalne zasoby biblioteczne, począwszy od starych wydań czasopism z okresu XVIII i XIX wieku, poprzez pocztówki i zdjęcia przedstawiające Chełm i okolice z początku XX wieku, aż do współczesnych publikacji.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku (CBDU) zawiera możliwie wszystkie zachowane i opisane w literaturze tego typu druki. Zostały one zebrane głównie na podstawie pracy Konrada Zawadzkiego „Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące od XVI-XVIII wieku” zawierającej opisy prawie 2 tys. jednostek bibliograficznych. Skany prezentowane w CBDU zostały wykonane z mikrofilmów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. W CBDU możliwe jest wyszukiwanie druków wg kryteriów standardowo wykorzystywanych w opisach bibliograficznych, jak i mniej typowych, np. językowych, tematycznych i innych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Ormiańska

Cyfrowa Biblioteka Ormiańska

Zbiory Fundacji Ormiańskiej zawierają publikacje związane Ormianami, w szczególności z ich obecnością na ziemiach Polskich. Zbiory zawierają wycinki prasowe, książki, czasopisma.

Kategorie: druki

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowa Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Cyfrowa Biblioteka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych

Repozytorium Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych zawiera aktualne dokumenty dotyczące relacji międzynarodowych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Cyfrowy Dolny Śląsk

Cyfrowy Dolny Śląsk

Cyfrowy Dolny Śląsk jest efektem współpracy Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu i Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze, nad tworzeniem regionalnych zasobów cyfrowych. Portal Cyfrowy Dolny Śląsk tworzą: Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa, Wrocławska Biblioteka Cyfrowa, Zgorzelecka Biblioteka Cyfrowa, Świebodzicka Biblioteka Cyfrowa. Celem uczestników projektu, współtworzących zasób Cyfrowego Dolnego Śląska jest prezentacja na wspólnej platformie cyfrowej, elektronicznych wersji dawnych i współczesnych publikacji regionalnych, znajdujących się w dolnośląskich bibliotekach publicznych, archiwach, muzeach, instytucjach kultury, placówkach oświatowych, a także będących w posiadaniu organizacji, stowarzyszeń i osób prywatnych.

BEZPŁATNE

LEGALNE ŹRÓDŁA

/ Biblioteki

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa

Głównym celem digitalizacji zbiorów było umożliwienie wyszukiwania, przeglądania i udostępniania zasobów bibliotecznych drogą elektroniczną. W bibliotece cyfrowej zgromadzono zdigitalizowane materiały naukowo-badawcze i dydaktyczne przeznaczone głównie dla pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej, z których dzięki sieciowemu rozpowszechnianiu mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu. Prezentowane repozytorium stanowią: skrypty, podręczniki, monografie, dysertacje oraz zbiory należące do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Kategorie: podręczniki, monografie.

BEZPŁATNE


2
strona
3/7
4

Do góry!